Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leenaars Coaching & Psychologie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen jou, als cliënt, en Leenaars Coaching & Psychologie. Ze zijn een integraal onderdeel van de behandelingsovereenkomst.
Een behandelopdracht komt tot stand als je de behandelingsovereenkomst goedkeurt.
De behandelingsovereenkomst wordt bij de start van je behandeling voor akkoord aan je gepresenteerd. De behandelovereenkomst wordt naar je gemaild met de vraag om akkoord te geven door middel van een handtekening te zetten onder aan de behandelovereenkomst en deze terug te mailen naar Leenaars Coaching & Psychologie. De overeenkomst is de basis van je behandeling (zoals voorgeschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

Betalingen
Leenaars Coaching & Psychologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars en valt niet onder de vergoede zorg binnen een basisverzekering. Dit betekent dat de kosten van de behandeling voor eigen rekening zijn.

De kosten van de behandeling zijn als volgt:

  • Een telefonisch kennismakingsgesprek is kosten vrij.
  • Een intakegesprek van 50 minuten is €100,-.
  • Een enkele sessie van 50 minuten is €100,-.

De kosten van de sessies worden aan begin van de volgende maand gefactureerd per mail. Je dient de nota binnen de gestelde betalingstermijn te betalen aan Leenaars Coaching & Psychologie. Als je de nota niet tijdig betaald kan dat aanleiding zijn om de behandeling – eventueel tijdelijk – op te schorten of te beëindigen.

Afspraak afzeggen/niet verschijnen
Om kosteloos te kunnen annuleren dien je afspraken tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Voor afspraken die op maandag gepland staan betekent dit dat je die de vrijdag ervoor moet annuleren. Je kan dat doen via je behandelaar of, als die niet direct bereikbaar is, via info@leenaarscoachingenpsychologie.nl of appen/bellen naar +31618263265.
Als je niet tijdig afmeldt of niet verschijnt brengen we je – ongeacht de reden – €90,- in rekening. Hiervoor krijg je dan een aparte factuur. Deze kan je niet bij je zorgverzekeraar declareren.

Privacy
De behandelaar is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en jou als cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Informatie naar derden is alleen mogelijk met jouw toestemming. Uitzondering hierop is intercollegiaal overleg en intervisie en supervisie.
De privacy beleid zijn terug te vinden op www.leenaarscoachingenpsychologie.nl/privacybeleid

Dossier
Van je behandeling wordt een dossier bijgehouden (dossierplicht). Dit dossier staat op een beveligde omgeving. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 20 jaar. Als cliënt heb je recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van je dossier en recht op een afschrift daarvan. Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens kan je per mail opvragen via info@leenaarscoachingenpsychologie.nl.

Einde van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt zodra de behandeling is afgelopen. Dit moment wordt met je behandelaar afgesproken tijdens het intakegesprek en vastgelegd in het behandelplan. Je hebt het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een melding via de mail aan de behandelaar of mondeling in een sessie met de behandelaar.
Leenaars Coaching & Psychologie kan de overeenkomst tussentijds beëindigen als de behandeling naar inzicht van het behandelteam niet het gewenste resultaat zal opleveren of wanneer je lange tijd, na herhaaldelijk contactverzoek, geen reactie geeft.

De behandelaar zal in ieder geval een bericht sturen waarin de reden van beëindiging wordt aangegeven.
Leenaars Coaching & Psychologie kan de overeenkomst ook tussentijds beëindigen als je – ondanks herhaald verzoek – je nota(‘s) niet tijdig betaald.

Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Leenaars Coaching & Psychologie en jou als cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Heb je een klacht over de behandeling van Leenaars Coaching & Psychologie? Op www.leenaarscoachingenpsychologie.nl/klachten vind je meer informatie over het indienen van een klacht.